Szkolenia ADR

 

 

Transport przeróżnych ładunków towarzyszy człowiekowi w każdej dziedzinie. Dzięki niemu o wiele prostsza jest wymiana dóbr w skali krajowej oraz międzynarodowej. Obok transportu towarów codziennego użytku można spotkać się z ładunkami, które wymagają odpowiednich warunków do ich przewożenia. By to umożliwić potrzebne są np. specjalistyczne pojazdy gwarantujące bezpieczeństwo czy odpowiednią temperaturę. Szczególnym rodzajem ładunków specjalnych są materiały niebezpieczne (ADR), których transport ze względu na poziom zagrożenia dla otoczenia jest obwarowany licznymi regulacjami prawnymi.

 

Kursy ADR – międzynarodowa konwencja

ADR (fr. L’Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) jest międzynarodową konwencją dotyczącą drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych. Została sporządzona w Genewie w 1957 r. W Polsce została ratyfikowana w 1975 r. Wszystkie zawarte przepisy w umowie są nowelizowane co 2 lata, a sama konwencja obowiązuje aktualnie w 44 krajach. Umowa ADR wraz z załącznikami określa stosunki prawne między państwami, a także zawiera szczegółowe przepisy regulujące warunki przewozu materiałów niebezpiecznych w międzynarodowym transporcie samochodowym.

 

Szkolenia ADR – Materiały niebezpieczne i ich klasyfikacja

Do materiałów niebezpiecznych zalicza się takie artykuły lub substancje, których właściwości mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa, mienia oraz środowiska. Poszczególne z nich zostały wymienione i sklasyfikowane w umowie ADR na podstawie właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych. Zgodnie z nią rozróżnia się 9 klas materiałów niebezpiecznych. Do pierwszej klasy zalicza się materiały i przedmioty wybuchowe. Druga klasa obejmuje gazy. Klasa trzecia to materiały ciekłe zapalne. W czwartej klasie wyróżnia się trzy podklasy materiałów, takie jak: materiały stałe zapalne, samoreaktywne i wybuchowe stałe odczulone, samozapalne oraz wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne. Klasa piąta to substancje utleniające podzielone na dwie podklasy: utleniacze i nadtlenki organiczne. Klasa szósta obejmuje substancje trujące i zakaźne. Do klasy siódmej zalicza się materiały promieniotwórcze. W skład ósmej klasy wchodzą materiały żrące. Do ostatniej, dziewiątej klasy zalicza się różne materiały i przedmioty niebezpieczne, m.in. takie, które w razie pożaru mogą tworzyć diotoksyny.

 

Na co zwrócić uwagę podczas przewozu niebezpiecznych towarów?

Każdy niebezpieczny materiał musi posiadać specjalne oznaczenia. Dzięki nim można dowiedzieć się jaki towar jest przewożony, w jaki sposób można go przemieszczać, a także jakie wymagania musi spełniać pojazd, który go przewozi oraz wiele innych. Zasady przewozu określają szczegółowe przepisy oznaczone kodami BK i VV, zawarte w umowie ADR. Każdy towar posiada swój indywidualny numer UN i zostaje on przypisany także do konkretnej grupy pakowania, o ile ma takie zastosowanie. Wyróżnia się 3 grupy pakowania, które określają natężenie zagrożenia. Dodatkowo materiały, które mogą być przewożone w cysternach są opisane specjalnym kodem alfanumerycznym przypisanym do odpowiednich instrukcji. Wszystkie te informacje mają na celu zwiększenie skuteczności i bezpieczeństwa działań podczas wszelkich zdarzeń, w których biorą udział towary niebezpieczne.

 

Szkolenia ADR

Kurs ADR jest przeznaczony dla osób, których obowiązkiem jest przewóz drogowy materiałów niebezpiecznych, choć nie tylko. Takie szkolenie powinny odbyć także osoby pracujące przy załadunku lub rozładunku takich materiałów, a także pracownicy firm spedycyjnych trudniących się przewozem towarów niebezpiecznych. Kurs jest także skierowany do kierowców chcących przedłużyć ważność swoich uprawnień ADR o kolejne 5 lat. Celem kursu ADR jest szczegółowe zapoznanie kierowcy z głównymi rodzajami zagrożeń wynikających z przewozu materiałów niebezpiecznych, a także działaniami zapobiegającymi oraz innymi czynnościami w razie wypadku. Ponadto, kurs ADR obejmuje zagadnienia związane z zasadami oznakowania pojazdu, jak również z ładowaniem oraz rozładowywaniem ładunku. Dokładne wytyczne organizacji kursu ADR zostały zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (Dz.U. Z dnia 31 maja 2012 r., poz. 619).

Kursy ADR

Szkolenia ADR są prowadzone przez ośrodki szkolenia kierowców. Kurs ADR mogą rozpocząć osoby, które ukończyły 21 lat i posiadają prawo jazdy kategorii B, C lub C+E. Po odbyciu szkolenia ADR i zdaniu egzaminu, osoba uzyskuje niezbędne przygotowanie do pracy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych. Szkolenia ADR składają się z części podstawowej oraz specjalistycznej. Część podstawowa dotyczy wszystkich kierowców. Dlatego przed przystąpieniem do szkoleń specjalistycznych, osoba musi ukończyć podstawowe szkolenia ADR dla wszystkich klas materiałów. Kursy ADR specjalistyczne dzielą się na 3 rodzaje: dla cystern, dla materiałów klasy 1 oraz dla materiałów klasy 7.  Po każdym kursie uczestnik musi przystąpić do egzaminu państwowego, który obejmuje sprawdzenie wiadomości z zakresu regulacji prawnych oraz rozwiązań merytorycznych dotyczących przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych.

 

Oferta kursów ADR:

  • Kursy ADR początkowe – przeznaczone są dla kierowców zawodowych, którzy po raz pierwszy ubiegają się o zaświadczenie ADR. Kierowca przystępujący do kursu musi posiadać prawo jazdy odpowiedniej kategorii i mieć ukończone 21 lat.
  • Kursy ADR doskonalące – przeznaczone są dla kierowców zawodowych chcących przedłużyć posiadane zaświadczenie ADR o kolejne 5 lat. Kierowca przystępujący do kursu musi posiadać ważne zaświadczenie ADR.

 

Zapraszamy na nasze szkolenia ADR:

  • Podstawowe w terminie 06.02-08.02.2017r.
  • Na cysterny w terminie 09.02-10.02.2017r.
  • Egzamin odbędzie się w dniu 11.02.2017r.

 

Cennik:

Rodzaj kursu Kurs początkowy Kurs doskonalący
Kurs podstawowy 450
Cysterny 350
Kl. 1 350
Kl. 7 350

 

Dodatkowe informacje:

  • Każdy słuchacz otrzymuje płytę z materiałami oraz przykładowymi testami egzaminacyjnymi.
  • Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych w ośrodku ATEST w Warszawie ul. Jana Pawła II 69.Zajęcia na kursie prowadzi doradca ds. przewozu towarów niebezpiecznych z 15 letnim doświadczeniem.
  • Dla grup zorganizowanych przewidujemy rabaty oraz możliwość przeprowadzenia kursu na terenie zakładu pracy.
  • Prowadzimy również szkolenia dla kierowców przewożących materiały klasy 1 (wybuchowe) i klasy 7 (promieniotwórcze) oraz dla pracowników firm mających styczność z towarami niebezpiecznymi.

E-mail: biuro@atest.edu.pl | Tel.: 22 225-00-31